Bibliografia

Bibliografia Mallorca

ARMENGOL, A. i ARMENGOL, J., La repressió a Inca: la República i la Guerra Civil, Perifèrics, Palma, 2005.

BELTRAN, M., La llibertat contra el poder, Edicions del Moixet Demagog, Algaida, 2010.

BERNANOS, G., Els grans cementiris sota la lluna, Curial, Barcelona, 1981.

BUADES, J., “Esberlar la història. Gabriel Buades, inquer, sabater, revolucionari”, a Lluc, núm. 727, 1986, p. 4-6.

BUADES, J., Gabriel Buades i Pons. Pol·len llibertari, Ed. El Moixet Demagog, Palma, 2005.

CAPELLÀ, L., Diccionari Vermell, Ed. Moll, Palma, 1989.

CAPELLÀ, M., Dones republicanes: memoria de la Guerra Civil a Mallorca, 1936-1939. Volum 1. Lleonard Muntaner, Palma, 2009.

CAPELLÀ, M., Dones republicanes: memòria de la Guerra Civil a Mallorca, 1936-1939. Volum 2. Lleonard Muntaner, Palma, 2010.

CASANOVA, J., De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Ed. Crítica. Barcelona, 1997.

CASTANYER, J. M., “La Junta Local de Reformes Socials i l’evolució del moviment obrer a Sóller (1900-1923)”, Randa, núm. 20, 1986, p. 87-119.

COLL TORRENDELL, P. J., L’Adelante. Un periòdic d’esquerres i anticaciquil, Edicions del Moixet Demagog, Palma, 2006.

CUADRAT, X., Sindicalismo y Anarquismo en Cataluña (1899-1911). Los Orígenes de la C.N.T., Ediciones de la Revista de Trabajo, Madrid, 1976.

DD.AA., Pollença, la revolta contra la rebel·lió, Documenta Balear, Palma, 2006.

DD.AA., Diccionari biogràfic del moviment obrer als Països Catalans, Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000.

DD.AA., L’exili republicà: política i cultura. Actes de les Jornades d’Estudi celebrades al Centre Cultural de la Misericòrdia, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2011.

DD.AA., Història de la UGT a les Illes Balears. Un segle de lluita sindical, Documenta Balear, Palma, 2004.

DD.AA., Art/artesania a les presons feixistes, Edicions del Moixet Demagog, Palma, 2006.

DURAN, M., 1936 en Mallorca: repertorio documental y notas establecidas a partir de la Memoria redactada por Mateo Nebot Antig, Imagen/70, Palma, 1982.

DURAN, M., Sicut Oculi. Un tiempo pasado que no fue mejor. Vigilantes y vigilados en la Mallorca de postguerra (1941-1945), Miquel Font, Palma, 1992.

DURAN, M., Repercusiones de la Revolución de 1868 en Mallorca, Palma, 1980.

FERRÀ-PONÇ, D., Gent de Campanet. Veus d’un món perdut, Ajuntament de Campanet, Campanet, 2003.

FERRER, T., Vint dies de guerra, Documenta Balears, Palma, 2005.

FULLANA, P., “Crisi de subsistències i conflictivitat social a Inca durant el trienni bolxevic (1917-1919)”, a II Jornades d’Estudis Locals, Ajuntament d’Inca, Inca, 1996, p. 249-260.

GABRIEL, P., El moviment obrer a Mallorca, Curial-Lavínia, Barcelona, 1973.

GABRIEL, P., “Entorn del moviment obrer a Mallorca el segle XIX (I)”, a Randa, núm. 1, 1975, p. 89-128.

GABRIEL, P., “Entorn del moviment obrer a Mallorca el segle XIX (II)”, a Randa, núm. 2, 1975, p. 101-122.

GABRIEL, P., El moviment obrer a les Balears (1869-1936), Documenta Balear, Palma, 1996.

GABRIEL, P., “Propagandistas confederales entre el sindicato y el anarquismo. La construcción barcelonesa de la CNT Cataluña, Aragón, País Valenciano y Baleares”, a Revista de Historia Contemporánea Ayer, núm. 45, 2002, p. 105-146.

GABRIEL, P., “El PSOE en Baleares (1982-1936)”, a JULIÁ, S. (coord.), El socialismo en las nacionalidades y regiones, Pablo Iglesias, Madrid, 1988, p. 139-173.

GABRIEL, P., Llucmajor i les associacions populars i obreres 1866-1916, Ajuntament de Llucmajor, Llucmajor, 1992.

GARCERÁN AULET, R., “La herencia institucionista y la enseñanza activa en Mallorca”, a Educació i Cultura, núm. 18, 2005, p. 53-76.

GARCIA, P. J., “L´antimilitarisme a Mallorca durant el Sexenni Democràtic (1868-1874)” [en línea], a Historica.cat, (2010). Adreça URL: <http://historica.cat&gt;. [Consulta 9-12-2010].

GARCIA, P. J., “Treballadors de la mar i vida associativa a Santa Catalina (1925-1943)” dins Jornades d’Estudis Històrics d’es Jonquet i Santa Catalina, Ed. El Moixet Demagog, Algaida, 2009, p. 41-64.

GERMINAL GATAMOIX, “Llibertari Gelabert. Memoria d’un home de paraula i acció”, a Cultura Obrera, núm. 25, 2008.

GINARD, D.,  La resistència antifranquista a Mallorca (1939-1948), Documenta Balear, Mallorca, 1991.

GINARD, D.,  El moviment obrer de Mallorca i la Guerra Civil (1936-1939), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999.

GINARD, D., L’esquerra mallorquina i el franquisme, Documenta Balear, Palma, 1994.

GINARD, D., “El primer exili. Els refugiats mallorquins a la zona republicana (1936-1939)” a L’exili republicà: política i cultura, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2011.

GÓMEZ CASAS, J., Historia del anarcosindicalismo en España, Aguilera, Madrid, 1977.

GÓMEZ CASAS, J., Historia de la FAI, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Madrid, 2002.

GRUP D’ESTUDIS LLIBERTARIS ELS OBLIDATS, “La FAI en Mallorca” a Tierra y Libertad, març del 2010, p. 11-12.

GRUP D’ESTUDIS LLIBERTARIS ELS OBLIDATS, Cent anys construint llibertat. La CNT a Mallorca 1910-2010, Edicions del Moixet Demagog, Algaida, 2011.

HERRANZ, A., Episodis de la Mallorca Llibertària, ed. Can Sifre, Eivissa, 2007.

HERRANZ, A., Agostino Barison, un anarquista italià a Mallorca, treball inèdit.

HERRANZ, A. i MAÍZ CHACÓN, J., “La Federació Anarquista Ibèrica a Balears”, a Cultura Obrera, núm. 29, maig-juny de 2009.

HERRANZ, A. i ROQUE, J.M., La Segona República a Mallorca. El temps, els fets i els protagonistes, Ed. Miquel Font, Palma, 2006.

Informe provisional de l’Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca. Agost de 2006.

ÍÑIGUEZ, M., Enciclopedia Histórica del anarquismo español, Fundación Isaac Puente, Bilbao, 2008.

KRASCHUTZKI, H., Memòries a les presons de la guerra civil a Mallorca, Miquel Font, Palma, 2004.

MADRID SANTOS, F., La prensa anarquista y anarcosindicalista en España desde la I Internacional hasta el final de la Guerra civil, Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1989.

MARCH, J. i SALAS, P., “L’esquerra radical durant la Segona República, a XXV jornades d’estudis històrics locals. La Segona República, IEB, Palma, 2007.

MARGAIS, X., El moviment esperantista a Mallorca, Cort, Palma, 2002.

MARIMON, A. i SANTANA, M., Els exiliats. Refugiats i exiliats de les Illes Balears a causa de la Guerra Civil del 1936-1939 i de la immediata postguerra, Hiperdimensional, Palma, 2006.

MARTÍNEZ GRIMALT, J. T., La construcció d’una cultura socialista a Mallorca (1900-1909). El setmanari El Obrero Balear, Documenta Balear, Palma, 2009.

MARTORELL, C., “Republicans i socialistes cataliners durant la Segona República”, dins Jornades d’Estudis Històrics d’es Jonquet i Santa Catalina, Ed. El Moixet Demagog, Algaida, 2009, p. 95-114.

MARTORELL GELEBART, C., La coeducació a Mallorca durant la II república; l’escola Decroly de Campanet (1934-1936), Editorial El Tall, Palma, 1992.

MASSOT, J., Georges Benarnos i la Guerra Civil, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989.

MASSOT, J., El desembarcament de Bayo a Mallorca. Agost-setembre de 1936, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1987.

MASSOT, J., El primer franquisme a Mallorca, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996.

MASSOT, J., De la guerra i de l’exili. Mallorca, Montserrat, França, Mèxic (1936-1975), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2000.

MASSOT, J., La Guerra Civil a Mallorca, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1976.

MASSOT, J., Guerra Civil i repressió a Mallorca, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997.

MASSOT, J., “L’exili intel·lectual balear” a L’exili republicà: política i cultura, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2011.

Memoria del III Congreso Extraordinario de la CNT, Barcelona, sf, p. 10.

MIRALLES LE FOLL, P., “Premsa anarco-sindicalista a Mallorca “El Rayo” (1912-1914)”, a Randa, núm. 32, 1992, p. 75-88.

MIRALLES LE FOLL, P., “Premsa obrera a Mallorca, El Rayo (1912-1914)”, El Mirall, núm. 47, 1991, p. 55-57.

MOLL, I., “El Obrero Balear: un periódico de provincias”, Estudios de Información, núm. 12, 1969.

MUNTANER, J., No eren blaves ni verdes les muntanyes, El Gall Editor, Pollença, 2006.

NADAL, A., El 1r de maig a Mallorca (1937-1989), Ajuntament de Palma, Palma, 1990.

NADAL, A., El 1r de maig a Mallorca (1890-1936), Ajuntament de Palma, Palma, 1988.

NADAL, A., “La difusió de la ideologia obrera a la Segona República”, Lluc, núm 734, 1986, p. 18-19.

NADAL, A. i PERELLÓ, A., Literatura obrerista a Mallorca (1900-1936), Ajuntament de Palma, Palma, 1993.

OLIVER PARÍS, M. A., Per MHIB. Missatge de 19-10-2005.

OLIVER PARIS, M. A. i CAPELLÀ ROIG, M., Denuncia destinada al juzgado de instrucción central de guardia, Palma, 14 de desembre de 2006.

PARRÓN, A., L’exili balear a Mèxic, Documenta Balear, Palma, 2009.

PEÑARRUBIA, I., Mallorca davant el centralisme (1868-1910), Curial, Barcelona, 1980.

PEÑARRÚBIA, I., Els partits polítics davant el caciquisme i la qüestió nacional a Mallorca (1917-1923), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1991.

PEÑARRUBIA, I., Entre la ploma i la tribuna. Els orígens del primer feminisme (Mallorca 1869-1890), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006.

PEÑARRUBIA, I., “Entre la ploma i la tribuna: les primeres ciutadanes mallorquines, 1868-1936”, a Escriure sense context: jornades d’estudi de Maria Antònia Salvà, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2009, p. 143-151.

PEÑARRUBIA, I., “Francesca Vidal Tous” a Diccionari Biogràfic de les Dones [en línea] a http://www.dbd.cat [Consulta 25-03-2011].

PÉREZ, M., Cuatro meses de barbarie. Mallorca bajo el terror fascista, Edicions del Moixet Demagog, Algaida, 2010.

PÉREZ, M. del P., “Aproximación a una moral socialista mallorquina a partir de El Obrero Balear (1900-1919)”, Estudis Baleàrics, núm. 43, 1993, p. 409-416.

PÉREZ, M. del P., “El ocio en el mundo del trabajo según El Obrero Balear (1900-1923)”, a XI jornades d’estudis històrics locals. Espai i temps d’oci a la història, IEB, Palma, 1993, 409-416.

PONS BESTARD, J., Memòria de Mallorca, 1936, El Tall, Palma, 1990.

QUETGLAS, D., Aproximació al que passà amb la República poble a poble (I), Llibres Lliures, Inca, 2005.

RAMOS, E., “L’anarquisme a Mallorca a partir de la seva premsa”, a Verguisme, anarquisme i espanyolisme: noves recerques sobre el s. XX a Mallorca, Palma, Documenta Balear, p. 53-87.

RAMOS, E., “Las publicaciones anarquistas en Mallorca durante el siglo XX”, a XII Jornades d’Estudis Locals. Premsa, ràdio i televisió des d’una perspectiva històrica, IEB, Palma, 1994, p. 491-499.

RAMOS, E., “Cultura Obrera (1919-1936): expresión del pensamiento ácrata”, a XII Jornades d’estudis històrics locals : la premsa, la ràdio i la televisió des d’una perspectiva històrica, Institut d’Estudis Baleàrics, Palma, 1994, p. 501-511.

SANLLORENTE, F., La persecución económica de los derrotados. El Tribunal  de Responsabilidades Políticas de Balears (1939-1942), Miquel Font, Palma, 2005.

SANTANA, M., El forjament de la solidaritat. Mutualitats, cooperatives, societats obreres i recreatives a Mallorca (1868-1936), Cort, Palma, 2002.

SANTANA, M., Classe obrera, cultura i educació a Mallorca (1868-1936), Lleonard Muntaner, Palma, 2007.

SANTANA, M., “L’associacionisme obrer a Marratxí” a I jornades d’estudis locals, Ajuntament de Marratxí, Marratixí, 1996, p. 75-86.

SANTANA, M., “El moviment asociatiu i ideologies a Santa Maria del Camí durant la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1929), Ajuntament de Santa Maria, Santa Maria, 1998, p. 159-172.

SANTANA, M., Associacionisme i ideologies en el municipi de Selva (1923-1950), Ajuntament de Selva, Selva, 1998.

SANTANA, M., “Els activistes polítics mallorquins a l’exili” a L’exili republicà: política i cultura, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2011.

SECO SERRANO, C., Actas de los consejos y comisión federal de la región española (1871-1874), Barcelona, 1969.

SHALEKAMP, J., Mallorca any 1936. D’una illa hom no en pot fugir, Prensa Universitaria, Barcelona, 1981.

TERRASSA, J., “Francesc Tomàs Oliver. Apunts històrics sobre anarcosindicalisme”, a Randa, núm. 8, 1979, p. 152-195.

TUGORES, A., Manacor. La guerra a casa, Documenta Balear, Palma, 2006.

VAQUER, B., “Organitzacions obrers de Sóller”, BSAL, núm. 61, 1985, p. 435-449. 

Bibliografia Menorca

CARDONA, Florià, Episodis de la Menorca Llibertària, ed, Ateneu Estel Negre, Palma, 2005.

FERRER QUESADA, Fernando: Sobre la Historia contemporánea de Menorca y el Anarquismo, Maó, 1980.

FERRER QUESADA, F.: En torno al Anarquismo, Paris, 1980.

MARTÍN JIMÉNEZ, Ignacio: Conflicto social y pensamiento anarquista en Mallorca (1897-1936), Edicions del Moixet Demagog, 2007.

Bibliografia Eivissa i Formentera

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s


%d bloggers like this: